Geregistreerd therapeut

De Witte Roos is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.

BSW: Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers.

Het beleid van de BSW is gericht op het uitdragen van een spirituele werkwijze en het bevorderen van de bekendheid van deze werkwijze in de maatschappij. Belangrijk is daarbij het thema van de eigen verantwoordelijkheid van zowel de spiritueel werker als de cliënt. Het doel is om het vertrouwen te ontwikkelen bij de cliënt om eigen kwaliteiten in te zetten om de hulpvraag aan te pakken.

De BSW is een beroepsvereniging die in de ruimste zin spiritueel werk en haar beroepsleden die hiermee werken ondersteunt en de bekendheid van deze werkwijze wil bevorderen.

De gebruikte methoden vallen onder holistische geneeswijzen, manuele geneeswijzen en energetische geneeswijzen.

Voor meer informatie: www.beroepsverenigingvanspiritueelwerkers.nl

www.spiritueelcentrumaurora.nl

CAT: Complementair aanvullend therapeuten.

Ik ben aangesloten bij de CAT en sta daar als Level-5 therapeut geregistreerd onder nummer:

CM 2710-16-10-19.

Voor meer informatie zie: https://catcomplementair.nl

Als CAT-therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

TCZ:Tuchtrecht Complementaire Zorg

RBCZ registreert en certificeert therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor therapeuten en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisaties en de zorgverzekeraars.

Eveline is sinds april 2014 in het bezit van het vernieuwde diploma.

Medische en PsychoSociale Basiskennis volgens de Plato eindtermen.

Voor meer informatie: www.rbcz.nu of www.tcz.nu


Registratiecodes praktijk.

AGB zorgverlenerscode: 90.040960

AGB praktijkcode: 90-19350

Rbcz reg.nr.: 308474 R

Kvknr .: 14120633