Uw Privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Privacy op de zorgnota.

In verband met de AVG staan op de nota de volgende gegevens:

WKKGZ

Ik val als CAT therapeut onder het WKKGZ klacht recht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten, GAT. GAT is een rijks-erkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie.

Voor meer informatie over onze klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl